Codex da cumportamentMetagrid è in project da l’Academia svizra da scienzas umanas e socialas (ASSU) per la colliaziun online da ressursas da scienzas umanas. Realisà vegn il project dals Documents diplomatics svizzers (Dodis) en collaboraziun cun il Lexicon istoric svizzer (LIS). Il project fa part da l’iniziativa a lunga durada da l’ASSU per ina infrastructura digitala per las scienzas umanas.

Il survetsch da web Metagrid pussibilitescha l’indriz, l’administraziun e l’analisa da links tranter persunas identicas da diversas websites e bancas da datas.

 

1. Finamiras dal project

Il project Metagrid vul prestar ina contribuziun a la meglra colliaziun ed accessibladad naziunala ed internaziunala a retschertgas da las scienzas umanas e socialas. Per quest motiv aspirescha Metagrid la creaziun dad ina gronda rait (Metagrid Network), en la quala bancas da datas scientificas pon vegnir colliadas.

 

2. Finamiras dal codex da cumportament

Il codex da cumportament s’adressa als partenaris da project, q.v.d. als projects externs che vulan sa participar a Metagrid. Cun la suttascripziun s’obligan ils partenaris da project liogiontamain a l’observaziun dal codex.

Il codex da cumportament determinescha ils princips fundamentals e centrals da cuntegn, structura e tecnica che valan per tut ils partenaris. Uschia garantescha il codex da cumportament il menaschi e la durabilitad dal project.

 

3. Princips

Svilup e tgira da las datas sa basan sin structuras federativas, q.v.d. la basa è l’independenza da la producziun da datas dals singuls projects che restan respunsabels per la qualitad scientifica da lur datas. Il success dal survetsch da web Metagrid dependa dal sforz communabel da tut ils projects participads. Ils partenaris da project s’engaschan a moda activa a la tgira regulara da las datas. Ils partenaris da project s’obligan d’accumplir las pretensiuns da qualitad las pli aultas en la tgira da datas e da suandar las normas da lavur scientifica.

 

4. Obligaziuns dals partenaris da project

Ils partenaris da project pussibiliteschan l’accessibladad directa e durabla dals cuntegns mess a disposiziun dad els. Oravant tut garanteschan els l’access a lur entitads sur ina URL precisa e persistenta a lunga durada.

Ils partenaris da project mettan a disposiziun ina sitemap da lur datas per garanzia dad ina retschertga efficienta ed automatisada da las websites dals projects participads entras il Metagrid-Crawler. L’access a la retschertga automatisada da la pagina sto vegnir garantì e n’astga betg vegnir bloccà.

Ils partenaris da project s’obligan a la garanzia da qualitad da las concordanzas sin Metagrid ed a l’examinaziun regulara redacziunala da lur datas sin Metagrid.

Il widget sto vegnir integrà dals partenaris da project autonomamain en lur conturn. L’inscripziun dal widget vegn fixada dals purtaders da project en il manual da Metagrid. En il widget ston ils purtaders da project DDS e LIS cumparair a l’emprema plazza. La successiun suondonta è libra.

Ils partenaris da project s’obligan dad inditgar ina persuna da contact che stat a disposiziun tar problems tecnics ni tematics e che retschaiva ils feedbacks.

 

5. Servetschs ed obligaziuns da Metagrid

Ils purtaders da project s’obligan da garantir funcziun e tgira dals tools e dal server sco era la segirtad durabla da las concordanzas.

Metagrid porscha almain quests servetschs:

Widget da Metagrid : Il widget serva a la visualisaziun da las concordanzas tranter ils partenaris da project sin basa da la API.

API ed Editing-Tool: Tut ils servetschs da Metagrid vegnan mess a disposiziun sur ina interfatscha da programmaziun (API). Quai lubescha en cas da basegn d’integrar las funcziunalitads da Metagrid en lur applicaziuns. Ultra da quai retschaivan tut ils partenaris da project access ad ina surfatscha sin basa da web per l’administraziun da las concordanzas per lur lavur quotidiana.

Manual da Metagrid: Recumandaziuns tecnicas da “best practice” per il metter a disposiziun las datas a Metagrid vegnan nudadas en in manual online.

 

6. Confess al Open Access

Ils partenaris da project renconuschan il grond niz che la colliaziun averta e multilaterala e l’avertura da scienzas umanas e socialas han per la scientific community. Perquai èn Metagrid e tut ils partenaris da project participads obligads principialmain a l’idea d’open access. Las concordanzas generadas vegnan messas a disposiziun sco open data cun ina licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0.

 

7. Svilup ed observaziun dal codex da cumportament

Ils purtaders da project èn responsabels per il svilup dal codex da cumportament.

Ils purtaders da project san decider mesiras en cas da cuntravenziun dal codex da cumportament entras singuls partenaris da project.

 

8. Certificaziun sco partenari da project ufficial

Ils partenaris da project san laschar examinar dals purtaders da project l’implementaziun dil widget Metagrid en lur conturn e valan silsuenter sco partenaris ufficials. Qua tras retschaivan els il dretg da duvrar il logo ufficial da Metagrid ch’als distingua sco «Member of the Metagrid Network».